แบบฟอร์มสมัครงาน
ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานที่สมัคร : รับฝ่ายผลิต หญิง ประจำ Minebea ลพบุรี
เงินเดือนที่คาดหวัง : กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
แนบรูปถ่าย :  
ชื่อ : นามสกุล : ชื่อเล่น :
วันเดือนปีเกิด อายุ : ปี จังหวัดที่เกิด : ภูมิลำเนา :
เชื้อชาติ : สัญชาติ : ศาสนา :
บัตรประชาชนเลขที่ : กรอกตัวเลข 13 หลักเท่านั้น ออกบัตรที่ : อำเภอ/เขต :
วันที่ออกบัตร : วันหมดอายุบัตร : ส่วนสูง :  ซม.   น้ำหนัก :  กก.
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ : ถนน : ตรอก/ซอย :
จังหวัด : อำเภอ : ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ : อีเมล์ :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
    
เลขที่ : ถนน : ตรอก/ซอย :
จังหวัด : อำเภอ : ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ : อีเมล์ :
ข้อมูลการสมรส
สถานภาพการสมรส :               
ข้อมูลบิดา
    
ชื่อบิดา : นามสกุล : อายุ : ปี
ที่อยู่/ที่ทำงาน : อาชีพ : โทรศัพท์ :
เชื้อชาติ : สัญชาติ : ศาสนา :
ข้อมูลมารดา
    
ชื่อมารดา : นามสกุล : อายุ : ปี
ที่อยู่/ที่ทำงาน : อาชีพ : โทรศัพท์ :
เชื้อชาติ : สัญชาติ : ศาสนา :
ข้อมูลพี่น้อง
จำนวนพี่น้อง : คน(รวมผู้สมัคร)
ผู้สมัครเป็นคนที่ :
ปัจจุบันมีพี่น้องที่กำลังศึกษา :
สถานภาพทางทหาร
 
การศึกษา 1
ระดับการศึกษา : ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ : คะแนนเฉลี่ย :
คณะ : สาขาวิชาเอก :
ปีที่เข้าศึกษา : ปีที่สำเร็จ :
การศึกษา 2
ระดับการศึกษา : ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ : คะแนนเฉลี่ย :
คณะ : สาขาวิชาเอก :
ปีที่เข้าศึกษา : ปีที่สำเร็จ :
การศึกษา 3
ระดับการศึกษา : ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ : คะแนนเฉลี่ย :
คณะ : สาขาวิชาเอก :
ปีที่เข้าศึกษา : ปีที่สำเร็จ :
กิจกรรม/กีฬา ที่เคยเข้าร่วมในระหว่างศึกษา :
ความสามารถทางภาษา
ภาษาไทย : พูด/อ่าน : เขียน :
ภาษาอังกฤษ : พูด/อ่าน : เขียน :
พูด/อ่าน : เขียน :
พิมพ์ดีดภาษาไทย : คำ/นาที ชวเลขภาษาไทย : คำ/นาที
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ : คำ/นาที ชวเลขภาษาอังกฤษ : คำ/นาที
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
กรอกประวัติ/ประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด (เรียงจากปัจจุบัน)
ประสบการณ์ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท : ที่อยู่/โทร :
ตำแหน่ง : ลักษณะงานที่ทำ :
วันเริ่มงาน : อัตราเงินเดือน : วันที่ออกจากงาน : อัตราเงินเดือน :
สาเหตุที่ลาออก : ประเภทธุรกิจ :
ประสบการณ์
ชื่อบริษัท : ที่อยู่/โทร :
ตำแหน่ง : ลักษณะงานที่ทำ :
วันเริ่มงาน : อัตราเงินเดือน : วันที่ออกจากงาน : อัตราเงินเดือน :
สาเหตุที่ลาออก : ประเภทธุรกิจ :
ประสบการณ์
ชื่อบริษัท : ที่อยู่/โทร :
ตำแหน่ง : ลักษณะงานที่ทำ :
วันเริ่มงาน : อัตราเงินเดือน : วันที่ออกจากงาน : อัตราเงินเดือน :
สาเหตุที่ลาออก : ประเภทธุรกิจ :
กรอกการอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ฝึกงาน (เรียงจากปัจจุบัน โดยเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 2 ปี)
หลักสูตรล่าสุด
ชื่อหลักสูตร : ชื่อสถานบันที่เข้ารับการอบรม :
ที่ตั้งของสถาบัน : ปีที่เข้าอบรม : ระยะเวลา :
หลักสูตรที่อบรม
ชื่อหลักสูตร : ชื่อสถานบันที่เข้ารับการอบรม :
ที่ตั้งของสถาบัน : ปีที่เข้าอบรม : ระยะเวลา :
หลักสูตรที่อบรม
ชื่อหลักสูตร : ชื่อสถานบันที่เข้ารับการอบรม :
ที่ตั้งของสถาบัน : ปีที่เข้าอบรม : ระยะเวลา :
งานอดิเรก :
กีฬาที่เล่นประจำ :
การปฏิบัติงานต่างจังหวัด :     
การปฏิบัติงานเป็นกะ :     
การปฏิบัติงานนอกเวลา :     
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ : (แนบสำเนาใบอนุญาตทุกประเภทที่ระบุ)
ใบขับขี่ประเภท แนบไฟล์ :  
ใบขับขี่ประเภท แนบไฟล์ :  
มียานพาหนะเป็นของตัวเอง : (แนบสำเนาใบทะเบียนรถ)
แนบไฟล์ :  
แนบไฟล์ :  
ตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร อาจต้องมีเงินหรือบุคคลค้ำประกัน ในวงเงิน บาท
  เนื่องจาก
ชื่อบุคคลภายนอกที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับประวัติท่านได้ :
ความสัมพันธ์ : ที่อยู่/ที่ทำงาน :
ตำแหน่ง : เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน :
ความสัมพันธ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อบุคคลภายในบริษัทที่ท่านรู้จัก :
ตำแหน่ง : เบอร์โทรศัพท์ :
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของบริษัทจาก :
ท่านเคยต้องโทษคดีหรือไม่*     
ท่านคิดว่าจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไร :
*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัครงานนี้ เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ
หากข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความเท็จ/บิดเบือนความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทเลิกจ้างได้ทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
และยินดีให้บริษัทสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากบุคคลหรือ หน่วยงานที่ข้าพเจ้า ได้อ้างอิงไว้ในสมัครงานฉบับนี้ ***

SPEEDY PACKAGE EXPRESS CO.,LTD.
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรสจำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัยสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 หรือ 02-279-4702 ต่อ 11 โทรสาร : 02-616-6711
E-mail : speedy7663@yahoo.com
Facebook : SpeedyPackageExpress
เทคโนโลยีการรับ-ส่งเอกสาร
คำนวณค่าบริการรับ-ส่งเอกสารเบื้องต้น
กิจกรรม / ข่าว
ประวัติบริษัท