พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

มี 3 ประเภท

1.) พนักงานธุรการ

2.) พนักงานเดินเอกสารภายในอาคาร

3.) พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานธุรการ