top of page

24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษไฟป่า

ร่วมแรง ร่วมใจ สู่ไฟ "ไร้หมอกควัน"

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

​  บริษัทได้จัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพ ทักษะความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้า

bottom of page