กล่อง Messenger

พนักงานขับรถขนส่งประเภทรถจักรยานยนต์ ( Messenger )

มี 3 ประเภท

1.) พนักงานรับส่งเอกสารสิ่งพิมพ์และสินค้า ( Messenger )

2.) ทำหน้าที่เก็บเช็ค และ วางบิล ( Bill Corrector )

3.) รับส่งพัสดุสินค้าและซองเอกสาร ( Courier )

พนักงานรับส่งเอกสาร ( Messenger )