พนักงานเฉพาะทาง

มี 2 ประเภท

1.) พนักงานฝ่ายผลิต
2.) วิศวกรไฟฟ้า