พนักงานขับรถ

กรอบแบ่งประเภทช่างเทคนิค
กรอบแบ่งประเภทช่างเทคนิค

1.) พนักงานฝ่ายผลิต

2.) วิศวกรไฟฟ้า

มี 2 ประเภท