top of page

บริการพนักงานขับรถ

Licensed Professionals

S__153165841.jpg

การบริการประเภทนี้ ทางบริษัทฯ สามารถช่วยให้ท่านลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในส่วนของสวัสดิการให้แก่พนักงาน เช่น ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, เครื่องแบบชุดยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการจัดหามาทดแทน กรณีพนักงานลาออก ซึ่งทางบริษัทฯ มีพนักงานที่มีความพร้อมทางด้านวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ ความชำนาญและประวัติที่เพรียบพร้อม สำหรับบริการในตำแหน่ง

bottom of page