top of page

บริการจัดหาพนักงานขับรถขนส่ง

Licensed Professionals

image.png

ในวันปฏิบัติหน้าที่ทางบริษัทฯ จะจัดพนักงานในเครื่องแบบพร้อมยานพาหนะไปประจำสำนักงานตามวันและเวลาที่กำหนด สำหรับกรณีที่ลูกค้า มีความประสงค์ที่จะให้พนักงานใช้อุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนมีความชำนาญและมีประสบการณ์ เรื่องเส้นทางในการขนส่งสิ่งพิมพ์และสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ โดยทางบริษัทมีพนักงานและพาหนะสำรองเพื่อรองรับสำหรับเหตุกรณีฉุกเฉิน

bottom of page