top of page

บริการรถขนส่งสินค้า

Licensed Professionals

Untitled.png

เพื่อเป็นการลดต้นทุนในด้านการลงทุนจัดซื้อรถ, การว่าจ้างพนักงานขับรถหรือการดูแลซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ มีบริการให้เช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ ซึ่งมีความชำนาญทั้งเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

bottom of page